لزوم حل مشکلات تولید و عرصه صنعت

رفع موانع تولید و کمک به چرخش اقتصاد

به گزارش صنایع، بابک دین پرست در بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی، ضمن آشنایی با مشکلات تولیدکنندگان برای رفع موانع تولید قول مساعد داد.

وی در ادامه، افزود:

وظیفه مهم ما رفع موانع تولید و کمک به چرخش اقتصاد در کارخانه هاست تا کارآفرینان در ادامه فعالیت دچار چالش نشوند.

 شرایط کشور برای تولیدکنندگان صنعتی دشوار بوده و ما باید امروز در تسهیل گری و روان سازی امور تلاش بیشتری کنیم.

به گزارش صنایع، قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل در پایان، اظهار کرد:

با تمام وجود در خدمت تولید کنندگان هستیم و تا زمانی که مسئولیت داریم باید گره گشای مشکلات باشیم و موانع تولید را برداریم.