استفاده از استانداردهای جهانی:

در تولید و بازرسی قطعات از آنجایی که عمده اجزاء تولید شده در شرکت شامل دنده‌های حلزونی و هلیکال و مارپیچ‌ها می‌باشد، بنابراین استانداردهای تولید و بازرسی نیز در این حیطه عمل می‌نمایند که به شرح ذیل اعلام می‌گردد

  • AGMA: 6034 – 1392
  • DIN 3996
  • DIN 780-2
  • DIN 3976
  • DIN 3998-4
  • AGMA: 2001-C95
  • AGMA: 2101-C95
  • AGMA: 6011-C25
  • AGMA: 94 FTM 6
  • BS: 3027