تعریف گیربکس صنعتی: عامل بوجودآوردن حرکت در صنعت، انرژی الکتریکی می باشد. انرژی الکتریکی  در نیروگاه ها از تبدیل انرژی حرارتی یا مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می شودو توسط خطوط انتقال نیرو به کارخانجات تولیدی یا معادن و یا … انتقال پیدا می کند و در انواع الکترو موتور به حرکت دورانی تبدیل می شود.

به دلیل ساختار الکتروموتورها چهار دور استاندارد در توانهای مختلف 750 ، 1000 ، 1500 ، 3000 دور تولید می شود که این دورها قابل استفاده در همه ماشین آلات صنعتی نمی باشد بنابر این نیاز به گیربکس صنعتی می باشد که دور را کاهش و گشتاور را افزایش دهد.

رابطه گشتاور و دور خروجی:

  M گشتاور (NM) / KW توان ورودی گیربکس /  N2 دور خروجی گیربکس

گیربکس های متداول صنعتی قابل استفاده در صنایع ، ده مدل می باشد که تصاویر آن مشخص شده است و نحوه کوپل موتور به گیربکس را نیز نشان میدهد